Министър на финансите

Министерство на финансите

 • Министър на финансите
  Владислав Иванов Горанов
  • 1. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на публичните финанси за поддържане на макроикономическа стабилност;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 2. формира бюджетната политика на страната в краткосрочен и средносрочен план, съставя държавния бюджет на Република България и контролира текущото му изпълнение;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 3. формира и провежда държавната данъчна политика и счетоводната политика;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 4. провежда и координира политиката по поемане и управление на държавния дълг;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 5. представлява правителството в Съвета на Европейския съюз (ЕС) по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН); следи за координацията на националните с общоевропейските икономически и финансови политики и изпълнява функциите на национален координатор по Стратегията „Европа“ 2020;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 6. осигурява участието на Република България в подготовката, приемането и изпълнението на годишния бюджет на Европейския съюз, на многогодишната финансова рамка и на системата за собствени ресурси на Европейския съюз;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 7. провежда и координира държавната политика по отношение на международните финансови организации и чужди кредитни институции;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 8. координира подготовката на страната за членство в Еврозоната;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 9. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 10. формира и координира държавната политика в областта на финансовите услуги и финансовите пазари;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 11. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на държавните помощи с изключение на помощите в отраслите на земеделието и рибарството;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 12. организира и контролира процесите на получаване и трансфериране на средства от финансовата помощ, предоставяна на Република България от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, както и по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Българо-швейцарската програма за сътрудничество;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 13. провежда националната политика по прилагането на финансовите инструменти по Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на Европейския съюз;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 14. представлява държавата в съдебното производство по Гражданския процесуален кодекс;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 15. осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 16. организира, ръководи и контролира дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 17. осъществява правомощията съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (OB, L 86/1 от 24 март 2012 г.) по прилагането му по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа;
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.
  • 18. осъществява държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите;
   Акт: Постановление № 133 на Министерския съвет от 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2012 г.
  • 19. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Бойко Атанасов Атанасов

  Заместник-министър Кирил Миланов Ананиев

  Заместник-министър Маринела Пиринова Петрова

  Заместник-министър Росица Атанасова Велкова-Желева

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 12
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 7
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 12

  Незаети длъжности
  • Общо: 5
  • По служебно правоотношение: 0
  • По трудово правоотношение: 5

  Функции на политически кабинет

  • 1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
  • 2. осъществява връзките на министъра и на МФ с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
  • 3. отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Икономика и финанси

Заместници

 • Заместник-министър
  Бойко Атанасов Атанасов
  • 1. Подпомага министъра на финансите при осъществяване формирането и провеждането на държавната данъчна политика и счетоводната политика
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 2. Подпомага министъра на финансите приизпълнение на правомощията му по осъществяване на общото ръководство и контрол върху дейността на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“
   Акт: заповед на министъра на финасите
  • 3. Подпомага министъра на финансите при при изпълнение на правомощията му в областта на държавната финансова инспекция съгласно Закона за държавната финансова инспекция
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 4. Подпомага министъра на финансите при изпълнение на правомощията му съгласно Закона за хазарта
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 5. Осъществява други специфични функции, възложени от министъра на финансите с отделна заповед
   Акт: заповед на министъра на финансите
 • Заместник-министър
  Кирил Миланов Ананиев
  • 1. Подпомага министъра на финансите при провеждане, координация и контрол на държавната политика в областта на публичните финанси за поддържане на макроикономическа стабилност
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 2. Подпомага министъра на финансите при формиране на бюджетната политика на страната в краткосрочен и средносрочен план, съставяне на държавния бюджет на Република България и контрол върху текущото му изпълнение
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 3. Подпомага министъра на финансите при изпълнение на правомощията му като Централен орган за покупки съгласно Закона за обществените поръчки и Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 4. Получава предоставените официално заповеди за възлагане на одити в Министерството на финансите на одитни екипи на Сметната палата
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 5. Определя служители на Министерството на финансите, които да отговарят за комуникацията и оказване на съдействие на одитните екипи на Сметната палата при изпълнение на възложените им одитни задачи
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 6. Получава по реда на чл. 47, ал. 1, чл. 49, ал. 1 и ал. 2 и чл. 54, ал. 15 и ал. 16 от Закона за Сметната палата съответните документи (проекти на одитни доклади, окончателни одитни доклади и становища), отразяващи резултатите от извършените от одитни екипи на Сметната палата одити и финансови одити на Министерството на финансите и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на финансите
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 7. Осъществява други специфични функции, възложени от министъра на финансите с отделна заповед
   Акт: заповед на министъра на финансите
 • Заместник-министър
  Маринела Пиринова Петрова
  • 1. Подпомага министъра на финансите при представяне на правителството в Съвета на Европейския съюз (ЕС) по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), следенето за координацията на националните с общоевропейските икономически и финансови политики и изпълнението на функциите на национален координатор по Стратегията „Европа“ 2020
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 2. Подпомага министъра на финансите при провеждане и координация на политиката по поемане и управление на държавния дълг
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 3. Подпомага министъра на финансите при осигуряване участието на Република България в подготовката, приемането и изпълнението на годишния бюджет на Европейския съюз, на многогодишната финансова рамка и на системата за собствени ресурси на Европейския съюз
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 4. Подпомага министъра на финансите при провеждане и координиране на държавната политика по отношение на международните финансови организации и чужди кредитни институции
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 5. Подпомага министъра на финансите при координиране подготовката на страната за членство в Еврозоната
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 6. Подпомага министъра на финансите при формиране и координиране на държавната политика в областта на финансовите услуги и финансовите пазари
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 7. Подпомага министъра на финансите при провеждане, координиране и контрол на държавната политика в областта на държавните помощи с изключение на помощите в отраслите на земеделието и рибарството
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 8. Подпомага министъра на финансите при организацията и контрола на процесите на получаване и трансфериране на средства от финансовата помощ, предоставяна на Република България от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на Европейския съюз, както и по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Българо-швейцарската програма за сътрудничество
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 9. Подпомага министъра на финансите при провеждане на националната политика по прилагането на финансовите инструменти по Многогодишната финансова рамка 2014 – 2020 г. на Европейския съюз
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 10. Подпомага министъра на финансите при осъществяване на държавната политика в областта на обществените поръчки
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 11. Подпомага министъра на финансите при осъществяване на правомощията съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (OB, L 86/1 от 24 март 2012 г.) по прилагането му по отношение на държавните ценни книжа и суапите за кредитно неизпълнение върху държавни ценни книжа
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 12. Подпомага министъра на финансите при изпълнение на правомощията му на едноличен собственик на капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 13. Осъществява други специфични функции, възложени от министъра на финансите с отделна заповед
   Акт: заповед на министъра на финансите
 • Заместник-министър
  Росица Атанасова Велкова-Желева
  • 1. Подпомага министъра на финансите при провеждане, координация и контрол на държавната политика в областта на публичните финанси за поддържане на макроикономическа стабилност
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 2. Подпомага министъра на финансите при формиране на бюджетната политика на страната в краткосрочен и средносрочен план, съставяне на държавния бюджет на Република България и контрол върху текущото му изпълнение
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 3. Подпомага министъра на финансите при изпълнение на правомощията му като Централен орган за покупки съгласно Закона за обществените поръчки и Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 4. Получава предоставените официално заповеди за възлагане на одити в Министерството на финансите на одитни екипи на Сметната палата
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 5. Определя служители на Министерството на финансите, които да отговарят за комуникацията и оказване на съдействие на одитните екипи на Сметната палата при изпълнение на възложените им одитни задачи
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 6. Получава по реда на чл. 47, ал. 1, чл. 49, ал. 1 и ал. 2 и чл. 54, ал. 15 и ал. 16 от Закона за Сметната палата съответните документи (проекти на одитни доклади, окончателни одитни доклади и становища), отразяващи резултатите от извършените от одитни екипи на Сметната палата одити и финансови одити на Министерството на финансите и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на финансите
   Акт: заповед на министъра на финансите
  • 7. Осъществява други специфични функции, възложени от министъра на финансите с отделна заповед
   Акт: заповед на министъра на финансите