Министър на отбраната

Министерство на отбраната

 • Министър на отбраната
  Красимир Дончев Каракачанов
  • Министърът на отбраната, наричан по-нататък "министъра", ръководи и отговаря за провеждането на държавната политика в областта на отбраната на страната
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на отбраната
  • Министърът ръководи и представлява Министерството на отбраната
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на отбраната
  • Министърът на отбраната ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на отбраната на страната, като осъществява правомощията си по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и по други закони
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на отбраната
  • ръководи планирането на отбраната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • съставя проект на бюджет на министерството и ръководи изпълнението му
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи дейността по осигуряване на информация в интерес на отбраната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • осъществява международно сътрудничество в областта на отбраната и сключва международни договори
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • участва във формирането на политиката и вземането на решения в НАТО и в Европейския съюз на равнище министри на отбраната на държавите членки
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи кадровата политика
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи осъществяването на здравната политика и на военномедицинското и психологичното осигуряване
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи социалната политика
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • контролира дейностите по създаване на безопасни и здравословни условия за изпълнение на военната служба и за полагане на труд в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • разрешава участието на военни формирования при овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия въз основа на постъпило искане от съответния държавен орган съгласно плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи стандартизирането, кодифицирането и сертифицирането на военната и специалната продукция за нуждите на въоръжените сили в съответствие със стандартизационните споразумения на НАТО и Европейския съюз, по които Република България е страна
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • утвърждава военните доктрини и оперативните планове на въоръжените сили по предложение на началника на отбраната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи дейността по опазване на класифицираната информация в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • обявява списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна за сферата на дейност на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • назначава и отзовава представителите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации, аташетата по отбраната, военните аташета и служителите в службите към тях и ръководи тяхната дейност
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • осъществява общото ръководство на военното образование и на научната дейност и предлага създаването, преобразуването и закриването на военни академии, висши военни училища, факултети, филиали и институти към тях и на научни организации съгласувано с министъра на образованието и науката
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • разкрива и осигурява дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка към граждански висши училища, военни академии, висши военни училища и средни училища съгласувано с техните ръководства, с кметовете на общини и с министъра на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • открива и закрива детски градини към министерството съгласувано с министъра на образованието и науката
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • организира дейността по опазване и възстановяване на околната среда в районите на дислокация на военните формирования и в местата на провеждане на учения и мероприятия, свързани с отбраната на страната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • съгласува по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията реда за въвеждане и правилата за работа на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство, ръководи и контролира съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията използването на териториалното море на Република България и вътрешните морски води за военни цели
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • изготвя списък на военните летища, на които могат да се приемат чуждестранни военни въздухоплавателни средства, и съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготвят списък на военните летища, които могат да бъдат определени за запасни летища на български граждански въздухоплавателни средства, изпълняващи международни и вътрешни обществени превози
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи дейността по осигуряване на авиационна безопасност и летателна годност на военните въздухоплавателни средства и издава наредба за условията и реда за осъществяване на тази дейност
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • определя реда за регистрация на въздухоплавателните средства на въоръжените сили в Регистъра на военните въздухоплавателни средства на Република България и организира воденето на въздухоплавателните средства на въоръжените сили в него
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • определя реда за разследване на авиационни произшествия с български военни въздухоплавателни средства, както и на чуждестранни военни въздухоплавателни средства на територията на страната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • управлява предоставените на министерството държавни имоти и ръководи инвестиционната политика в министерството
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • съгласува инфраструктурни проекти от национално значение за съответствието им с утвърдените от Министерския съвет изисквания за нуждите на отбраната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи спортната дейност в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и отговаря за развитието на спортната база
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи информационната дейност на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и връзките с обществеността
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи основни геодезически и картографски дейности, свързани със сигурността и отбраната на страната
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи дейностите по подпомагане и грижи за военноинвалидите и военнопострадалите
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • осъществява сътрудничество с военно-патриотичните съюзи, организации и сдружения на военнослужещите и определя формите за провеждането на военно-патриотичното възпитание
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • утвърждава уставите на въоръжените сили, които се обнародват в "Държавен вестник"
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • ръководи изграждането, развитието и поддържането на Интегрирана комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • утвърждава програма и/или проекти за инвестиционни разходи за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили, когато стойността на всеки от проектите не надвишава 50 млн. лв.
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • изпълнява и други правомощия, възложени му със закон
   Акт: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • При изпълнението на правомощията си и при изготвянето на проекти на нормативни и административни актове министърът се подпомага от заместник-министри, постоянен секретар на отбраната и началник на отбраната
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на отбраната
  • Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на отбраната
  • Функциите и правомощията на министъра в негово отсъствие от страната, при невъзможност да ги изпълнява в цялост или частично или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с негова писмена заповед заместник-министър за всеки конкретен случай
   Акт: Устройствен правилник на Министерството на отбраната

  Състав на политически кабинет

  Заместник-министър Анатолий Методиев Величков

  Заместник-министър Атанас Димитров Запрянов

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 10
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 6
  • По трудово правоотношение: 10

  Незаети длъжности
  • Общо: 3
  • По трудово правоотношение: 3

  Функции на политически кабинет

  • Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането, разработването и изпълнението на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в областта на отбраната и при осъществяването на гражданския контрол върху въоръжените сили
  • Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността"
  • Работата на политическия кабинет се подпомага от съветници, експерти и технически сътрудници
  • Началникът на кабинета:
  • 1. организира работата на политическия кабинет, участва в заседанията, организирани от началника на кабинета на министър-председателя, и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения;
  • 2. подготвя програмата на министъра и координира изпълнението й;
  • 3. организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министерството и обобщава предложенията на членовете на кабинета за нейното допълване и актуализиране;
  • 4. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството, преглежда и насочва по компетентност текущата кореспонденция, която получава, и осъществява контрол по сроковете за изпълнение на възложените от министъра задачи;
  • 5. осъществява връзките на министъра с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;
  • 6. координира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
  • 7. организира работата на Съвета по отбрана по чл. 33, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • Парламентарният секретар:
  • 1. осъществява връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии;

  • 2. при покана присъства на заседанията на комисиите на Народното събрание и координира присъствието на други длъжностни лица от министерството;
  • 3. информира министъра и политическия кабинет за всички предложения във връзка със законопроекти, отнасящи се до дейностите в областта на отбраната;
  • 4. координира и контролира подготовката на отговорите на актуални въпроси и питания на депутати;
  • 5. информира министъра и политическия кабинет за дебатите по законопроектите по т. 3, обсъжданите въпроси и решенията на комисиите на Народното събрание, отнасящи се до дейностите в областта на отбраната;
  • 6. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите по т. 3, одобрени от Министерския съвет по предложение на министъра и внесени в Народното събрание;
  • 7. участва в заседанията на парламентарните секретари на министерствата и информира началника на политическия кабинет за взетите решения;
  • 8. участва в изготвянето на проекта на законодателна програма на министерството.
  • Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Области на политика
  • Отбрана и сигурност

Заместници

 • Заместник-министър
  Анатолий Методиев Величков
  • 1. Политиката в областта на планирането и управлението на ресурсите за отбрана;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 2. Политиката в областта на проектното управление в Министерството на отбраната;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 3. Политиката по въоръженията и по инвестициите в отбраната;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 4. Политиката в областта на стандартизирането, кодифицирането и сертифицирането на военната и специалната продукция за нуждите на
   въоръжените сили;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 5. Политиката в областта на подготовка на страната за отбрана;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 6. Политиката в областта на публично-частното партньорство;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 7. Политиката по управление на недвижимите имоти, предоставени в управление на Министерството на отбраната, в т.ч. освобождаване от ненужните такива;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 8. Политиката по управление на движимите вещи-държавна собственост, в т.ч. политиката по освобождаване от ненужното имущество,
   включително и по утилизация и унищожаване на негодно и ненужно въоръжение, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 9. Политика по опазване и възстановяване на околната среда;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 10. Здравната политика, военномедицинското и психологическото осигуряване;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 11. Политиката по ресурсното осигуряване (стопанската дейност) в областта на военното образование и военнонаучните изследвания;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 12. Политиката по създаване на безопасни и здравословни условия за изпълнение на военната служба и за полагане на труд;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 13. Социалната политика в Министерството на отбраната, развитието на социалния статус на военнослужещите и на цивилните служители, отдиха и възможностите за спорт и възстановяване;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 14. Политиката по полагане на грижи за ветераните, военноинвалидите и военнопострадалите.
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 15. Политиката в областта на взаимодействието с неправителствени организации, включително с военнопатриотичните съюзи, организации и
   сдружения.
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
 • Заместник-министър
  Атанас Димитров Запрянов
  • 1. Международната политика на Министерството на отбраната;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 2. Политиката на Министерството на отбраната във връзка с членството на Република България в ОССЕ и ЕС и подготовката и за
   провеждането на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., която е от компетентността на Министерството на отбраната
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 3. Политиката на Министерството на отбраната за колективна отбрана и сигурност във връзка с членството на Република България в НАТО и общата политиката за сигурност и отбрана във връзка с членството на Република България в ЕС;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 4. Политиката по изграждане на способности в областта на комуникационната и информационна поддръжка и кибер отбрана;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 5. Политиката по развитието на нормативната уредба в областта на отбраната и сигурността на страната;
   Акт: Заповед на МО № ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 6. Информационната политика на Министерството на отбраната и Българската армия, включително по предоставяне на информация на обществеността и по опазването на класифицираната информация;
   Акт: Заповед на МО №ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 7. Политиката по осъществяване на военнопатриотичното възпитание и обучение;
   Акт: Заповед на МО №ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 8. Политиката по развитие на научните изследвания и управление на военното образование;
   Акт: Заповед на МО №ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 9. Политиката по управление на човешките ресурси, с изключение на администрирането на процесите по възникване, изменение и прекратяване на правоотношенията с военнослужещите и цивилните служители;
   Акт: Заповед на МО №ОХ - 444 от 10.05.2017 г.
  • 10. Политиката по управление на резерва на въоръжените сили.
   Акт: Заповед на МО №ОХ - 444 от 10.05.2017 г.