Национален съвет за интеграция на хората с увреждания

Председател
 • Министър на труда и социалната политика
  Бисер Христов Петков
Заместник-председател
 • заместник-министър на труда и социалната политика
 • заместник-министър на здравеопазването
Членове
 • заместник-министър на финансите
 • заместник-министър на образованието и науката
 • заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
 • заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • заместник-министър на енергетиката
 • заместник-министър на икономиката
 • заместник-министър на младежта и спорта
 • заместник-министър на културата
 • заместник-министър на вътрешните работи
 • заместник-министър на отбраната
 • заместник-министър на външните работи
 • заместник-министър на правосъдието
 • заместник-министър на околната среда и водите
 • заместник-министър на земеделието, храните и горите
 • заместник-министър на туризма
 • представител на Национално представителните организации на и за хора с увреждания
 • представител на национално представителните организации на работниците и служителите
 • представител на национално представителните организации на работодателите
 • Представител на Националното сдружение на общините в Република България
 • секретар - служител в администрацията на Министерството на труда и социалната политика;
Численост
  • Общо: 24
Функции
  • 1. оказва подкрепа и съдействие при формирането и провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми; 2. организира проучването и анализа на потребностите на хората с увреждания от интеграция и прави предложения за повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации; 3. дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция; 4. съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания; 5. взаимодейства с Националния съвет за тристранно сътрудничество, с Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет и с Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето; 6. установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на и за хора с увреждания; 7. организира популяризирането на проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания, чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване; 8.представя ежегоден доклад пред Министерския съвет за дейността си и взема мерки за подобряването й; 9.получава, обобщава и обсъжда годишния доклад и годишния счетоводен отчет на национално представителните организации на и за хора с увреждания за финансовата им дейност и отчета за дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания, осъществявана на базата на получена държавна субсидия.
Области на политика
  • Здраве
  • Икономика и финанси
  • Институции
  • Правосъдие и граждански права
  • Транспорт и пътувания
  • Трудова заетост и социални въпроси
Секретариат
 • Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи", Министерство на труда и социалната политика
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Триадица" № 2
  • Пощенски код: 1051
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)8119 443