Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол

Председател
 • Министър на вътрешните работи
  Валентин Иванов Радев
Членове
 • Заместник-министър, Министерство на външните работи
  Тодор Христов Стоянов
 • Заместник-министър, Министерство на финансите
  Бойко Атанасов Атанасов
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Велик Занчев
 • Заместник-министър, Министерство на здравеопазването
  Светлана Михайловна Йорданова
 • Заместник-министър, Министерство на туризма
  Ирена Георгиева
 • Заместник-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Деница Пламенова Николова
 • Заместник-министър, Министерство на околната среда и водите
  Николай Петров Кънчев
 • Директор на Агенция "Митници", Агенция "Митници"
  Георги Костов
 • главен комисар Светлан Кичиков - директор на Главна дирекция „Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието, храните и горите
  Цветан Василев Димитров
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката
  Александър Димитров Манолев
Численост
  • Общо: 12
Функции
  • 1. координира разработването на Програма за развитието на граничния контрол на Република България; 2. възлага на работната група разработването на проекти на нормативни актове в областта на граничния контрол; 3. при съставянето на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България Междуведомственият съвет разработва финансови разчети за необходимите средства за изграждане на нови гранични контролно-пропускателни пунктове или за разширяване, реконструкция и модернизация на съществуващите; 4. осъществява контрол за разходване на средствата; 5. координира на национално равнище взаимодействието между службите, осъществяващи граничен контрол; 6. решава други въпроси, свързани с граничния контрол.
Области на политика
  • Външна политика
Секретариат
 • Главна дирекция "Гранична полиция", Министерство на вътрешните работи
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Мария Луиза" 46
  • Пощенски код: 1202
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)9831865