Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Председател
 • Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика
  Валери Симеонов Симеонов
Членове
 • заместник-министър на труда и социалната политика
 • заместник-министър на икономиката
 • заместник-министър на енергетиката
 • заместник-министър на туризма
 • заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
 • заместник-министър на отбраната
 • заместник-министър на вътрешните работи
 • заместник-министър на финансите
 • заместник-министър на външните работи
 • заместник-министър на правосъдието
 • заместник-министър на земеделието, храните и горите
 • заместник-министър на образованието и науката
 • заместник-министър на здравеопазването
 • заместник-министър на културата
 • заместник-министър на околната среда и водите
 • заместник-министър транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • заместник-министър на младежта и спорта
 • Председател, Национален статистически институт
  Сергей Цветанов Цветарски
 • Председател, Държавна агенция за закрила на детето
  Елеонора Стоянова Лилова
 • Председател, Държавна агенция за българите в чужбина
  Борис Вангелов Борисов
 • Председател, Държавна агенция за бежанците
  Петя Ангелова Първанова
 • Изпълнителен директор, Агенция по заетостта
  Драгомир Джованов Николов
 • Изпълнителен директор, Агенция за социално подпомагане
  Румяна Димитрова Петкова
 • представител на Българската академия на науките;
 • представител на Националното сдружение на общините в Република България
 • съветник към политическия кабинет на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика
Численост
  • Общо: 27
Работни групи
 • Междуведомствена работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на Европейския съюз
  Дата на откриване: 04.08.2017
 • Междуведомствена работна група за мониторинг на изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и правни промени
  Дата на откриване: 04.08.2017
Функции
  • Националният съвет съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.
  • Съвета консултира Министерския съвет; - обсъжда проекти на нормативни и други актове, отнасящи се до междуетническите отношения, интеграцията и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и интеграционните въпроси; - обсъжда проекти на актове на Министерския съвет и дава становище за съответствието им с целите на политиката за интеграция и защита на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и интеграционните въпроси; , координира действията на държавните органи и неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел в изпълнение на политиката за интеграция на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и за развитие на междуетническите отношения; - консултира Министерския съвет и координира действията на държавните органи и неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел по въпроси, свързани със спазването на задълженията на Република България, произтичащи от международноправните договори, по които тя е страна, и отнасящи се до правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства; - реализира и управлява международни проекти и програми, имащи за цел осигуряването на равноправно участие в обществото на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, включително проекти, финансирани от структурните фондове и програмите на Европейския съюз и други донори; - координира изпълнението и осъществява текущ мониторинг по отношение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства; - координира и контролира изпълнението и осъществява текущ мониторинг на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г." и на ангажиментите на всички държавни институции съобразно функционалната им компетентност, свързани с него, както и на неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел; - самостоятелно или съвместно с Комисията за защита от дискриминация предлага мерки за провеждане на националната политика в областта на защитата от дискриминация по етнически признак; - организира провеждането на изследвания и оказва помощ при координацията на изследователската дейност на държавните институции, представени в Националния съвет, по въпроси, засягащи неговата дейност; - подпомага изпълнението на значими национални и регионални проекти, насочени към постигане на целите по чл. 2; - оказва методическа помощ на държавните и общинските органи за превенция и при преодоляването на възникнали междуетнически конфликти; - координира дейността на представените в Националния съвет държавни институции по борбата с расизма и ксенофобията; - представя до 31 март в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността си; - одобрява и представя в Министерския съвет ежегоден административен мониторингов доклад за напредъка по изпълнението на заложените дейности по приоритетите на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020) и "Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.", който Министерският съвет внася за приемане в Народното събрание в сроковете, предвидени в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020).
Области на политика
  • Здраве
  • Икономика и финанси
  • Култура
Секретариат
 • Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Министерски съвет и неговата администрация
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков"1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99