Национален съвет по антикорупционни политики

Заместник-председател
 • Министър на правосъдието
  Цецка Цачева Данговска
Членове
 • Министерство на правосъдието, заместник-министър на правосъдието
 • Министерство на вътрешните работи, заместник-министър на вътрешните работи
 • Министерство на икономиката, заместник-министър на икономиката
 • Министерство на финансите, заместник-министър на финансите
 • Висшия съдебен съвет, главният инспектор от Инспектората
 • Прокуратура на Република България, заместник главен прокурор
 • Държавна агенция "Национална сигурност", заместник-председател
 • Министрски съвет, Ръководителят на Главния инспекторат
 • Представител на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация
Численост
  • Общо: 11
Наблюдатели
 • Към съвета се създава и функционира Граждански съвет
Функции
  • Съветът е междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията
  • координира разработването и актуализирането на проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и противодействието на корупцията;
  • следи и отчита изпълнението на приетите по съответния ред стратегически и програмни документи и организира независими външни оценки на изпълнението им;
  • обсъжда резултатите от изпълнението на антикорупционните политики и предлага мерки за повишаване на тяхната ефективност;
  • обсъжда информация и конкретни проблеми при провеждането на антикорупционните политики;
  • обсъжда и дава становища по анализи и доклади, които имат отношение към антикорупцията;
  • прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията;
  • изслушва представители на институциите във връзка с формулиране и изпълнение на мерки и действия за превенция и противодействие на корупцията;
  • предлага на министър-председателя да възложи извършването на проверки от Главния инспекторат към Министерския съвет
Области на политика
  • Институции
Секретариат
 • Главен инспекторат, Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • член на политическия кабинет
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков" No 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99