Съвет за интелигентен растеж

Председател
 • Министър-председател
  Бойко Методиев Борисов
Членове
 • Министър на образованието и науката
  Красимир Георгиев Вълчев
 • Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Росен Димитров Желязков
 • Министър на икономиката
  Емил Любенов Караниколов
 • Министър на земеделието, храните и горите
  Румен Андонов Порожанов
 • Министерство на икономиката; директор на дирекция "Икономически политики за насърчаване"
 • Заместник министър-председател
  Томислав Пейков Дончев
 • Заместник-министър, Министерство на образованието и науката
  Карина Любомирова Ангелиева
 • Заместник-министър, Министерство на икономиката
  Лъчезар Димитров Борисов
 • Заместник-министър, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Димитър Геновски
 • Заместник-министър, Министерство на земеделието, храните и горите
  Цветан Василев Димитров
 • Румен Радев -заместник-председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
 • Георги Зъбчев - председател на клъстер „Мехатроника и автоматизация”
 • Петър Статев - председател на Управителния съвет на Фондация „Клъстер за информационни и комуникационни технологии”
 • Димитър Дерелиев - член на Управителния съвет на Българската асоциация на филмовите, телевизионните и радио сценаристи, член на Управителния съвет на „Ню Бояна филм”
 • Юлиян Ревалски - председател на Българската академия на науките
 • Светозар Маргенов - директор на института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките
 • Камен Фильов - Технически университет - София, член на оценяващия комитет на Националния иновационен фонд
 • Ангел Ангелов - Университет по хранителни технологии - Пловдив
Численост
  • Общо: 20
Функции
  • Определя насоките на развитие на тематичните области на икономиката, визията, стратегическите цели, координира и мониторира изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014 – 2020 г. (ИСИС)
  • 1. определя приоритетите в сферата на образованието, науката, иновациите, информационните и комуникационните технологии; 2. координира изпълнението на ИСИС; 3. разглежда годишни доклади за изпълнение на ИСИС съгласно мониторинговия механизъм; 4. предлага промени в приоритетните технологични области на ИСИС, ако е необходимо; предложението за промяна/допълнение се внася от водещото ведомство, в чиито правомощия е разглежданият въпрос; 5. приема набор от дейности за осигуряване изпълнението на ИСИС на базата на тригодишната бюджетна прогноза и програми на Комитетите за наблюдение на всяко от водещите ведомства и в съответствие с предложенията на бизнеса, научните и академичните среди, които да залегнат в бюджетната прогноза за следващата бюджетна година; 6. координира политиките по управление на функциите на Националния иновационен фонд и на Фонд "Научни изследвания".
Области на политика
  • Външна политика
  • Икономика и финанси
  • Наука и технологии
Секретариат
 • Дирекция "Икономическа политика", Министерство на икономиката
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. Дондуков" 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99