Национален икономически съвет

Председател
 • Министър на икономиката
  Емил Любенов Караниколов
Членове
 • Министерство на икономиката; заместник-министър
 • Министерство на труда и социалната политика; заместник-министър
 • Министерство на финансите; заместник-министър
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството; заместник-министър
 • Министерство на външните работи; заместник-министър
 • Министерство на образованието и науката; заместник-министър
 • Министерство на енергетиката; заместник-министър
 • Министерство на туризма; заместник-министър
 • Министерство на околната среда и водите; заместник-министър
 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; заместник-министър
 • Министерство на земеделието и храните; заместник-министър
 • Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България; председателят или заместник-председател
 • Българската стопанска камара; председателят, изпълнителният председател или заместник-председател
 • Българската търговско-промишлена палата; председателят или заместник-председател
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ); председателят или заместник-председател на Управителния съвет
 • Министерство наикономиката; директор "Индустриални отношения и управление на държавното участие"
Численост
  • Общо: 18
Наблюдатели
 • В работата на съвета вземат участие със съвещателен глас представители на политическите кабинети на заместник министър-председателите, както и един представител на Българската академия на науките.
Функции
  • 1. анализира и предлага мерки за подкрепа на иновационни и инвестиционни дейности с цел повишаване конкурентоспособността на икономиката;
  • 2. изготвя препоръки и консултира правителството по проблемите на общото икономическо развитие на страната;
  • 3. разработва и предлага икономически и правни регулатори за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;
  • 4. организира, анализира и контролира взаимодействието между органите на изпълнителната власт, други държавни органи и представителите на бизнеса
Области на политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие", Министерство на икономиката
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул. "Славянска" №8
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)