Методически съвет по финансови корекции

Членове
 • управляващите органи на програмите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
 • управляващите органи на програмите, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
 • управляващите органи на програмите, съфинансирани от Европейския фонд за рибарство за периода 2007 – 2013 г.,
 • управляващи органи на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.
 • Агенцията по обществени поръчки
 • Представител на
  Държавен фонд "Земеделие"
 • Представител на
  Агенция за държавна финансова инспекция
 • "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет; директора на дирекция
Численост
  • Общо: 9
Наблюдатели
 • Сметната палата на Република България; представители
 • дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите
 • Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Функции
  • Съветът по подпомага Министерския съвет, като осъществява обмен на информация, координация и сътрудничество за повишаване ефективността на контрола и подобряване на управлението на средствата от Европейския съюз чрез: 1. обмен на информация относно извършени одити на системите за управление и контрол, проекти, дейности и бенефициенти, включително на проверени обществени поръчки; 2. създаване на механизми за взаимно информиране и докладване на негативни констатации и нарушения с цел предотвратяване на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейските общности; 3. подобряване на координацията на процеса по определяне и извършване на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.
Области на политика
  • Външна политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Централно координационно звено", Министерски съвет и неговата администрация
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков" No 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)940 29 99