Координационен съвет

Членове
 • управляващите органи на програмите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
 • управляващите органи на програми съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство за периода 2007 – 2013 г
 • управляващи органи на програми програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.;
 • Представител на
  Агенция по обществени поръчки
 • Представител на
  Министерство на финансите
 • Представител на
  Министерство на финансите
 • Представител на
  Държавен фонд "Земеделие"
 • "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет; директора на дирекция
Численост
  • Общо: 10
Наблюдатели
 • Сметната палата на Република България
 • Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз
 • Националното сдружение на общините в Република България
 • организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни на национално равнище от Министерския съвет
Функции
  • Съветът подпомага Министерския съвет, като обсъжда текущи въпроси, свързани с управлението на средствата от Европейския съюз.
Области на политика
  • Външна политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Централно координационно звено", Министерски съвет и неговата администрация
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков " No 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)940 29 99