Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Председател
 • Заместник министър-председател
  Томислав Пейков Дончев
Членове
 • Министър на труда и социалната политика
  Бисер Христов Петков
 • Министър на вътрешните работи
  Валентин Иванов Радев
 • Министър на финансите
  Владислав Иванов Горанов
 • Министър на икономиката
  Емил Любенов Караниколов
 • Министър на енергетиката
  Теменужка Петрова Петкова
 • Министър на туризма
  Николина Панайотова Ангелкова
 • Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  Ивайло Ангелов Московски
 • Министър на регионалното развитие и благоустройството
  Николай Нанков Нанков
 • Министър на околната среда и водите
  Нено Ненов Димов
 • Министър на земеделието, храните и горите
  Румен Андонов Порожанов
 • Министър на здравеопазването
  Кирил Миланов Ананиев
 • Министър на образованието и науката
  Красимир Георгиев Вълчев
 • Министър на културата
  Боил Василев Банов
 • Министър на младежта и спорта
  Красен Кирилов Кралев
 • Дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет; директор
Численост
  • Общо: 16
Наблюдатели
 • Сметната палата на Република България
 • Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
 • Националното сдружение на общините в Република България
 • Oрганизациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни на национално равнище от Министерския съвет
Функции
  • -обсъжда въпроси във връзка с реформите на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството за програмен период 2014 - 2020 г.;
  • съгласува проектите на индикативни годишни работни програми, за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.;
  • разглежда предложения за изменения в Споразумението за партньорство и в програмите, финансирани със средства от ЕСИФ, включително за преразпределение на средства по приоритетни оси или приоритети, и осигурява тяхната взаимна съгласуваност;
  • обсъжда и други въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕСИФ, по инициатива на председателя или по предложение на член на Съвета;
  • При изпълнение на функциите по ал. 1 съветът взаимодейства със Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, Съвета по европейските въпроси и с Икономическия и социален съвет.
Области на политика
  • Външна политика
  • Икономика и финанси
Секретариат
 • Дирекция "Централно координационно звено", Министерски съвет и неговата администрация
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков" No 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)940 20 99