Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите

Председател
 • Министър на отбраната
  Красимир Дончев Каракачанов
Заместник-председател
 • Петър Велчев, представител на национално представените организации на военноинвалидите и на военнопострадалите
Членове
 • Министерството на отбраната - представител
 • Министерството на труда и социалната политика - представител
 • Министерството на финансите - представител
 • Министерството на здравеопазването - представител
 • Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - представител
 • Националния осигурителен институт - представител
 • Националната здравноосигурителна каса - представител
 • Националното сдружение на общините в България - представител
 • трима представители на национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите
 • Министерство на отбраната - служител-секретар
Численост
  • Общо: 12
Функции
  • 1. оказва помощ и съдействие при провеждане на държавната политика по въпросите, свързани с военноинвалидите и военнопострадалите; 2. обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове, установяващи и гарантиращи правата на военноинвалидите и военнопострадалите; 3. съдейства за координацията между държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствените организации и национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите за осигуряване на необходимата обществена подкрепа на дейността им; 4. установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на военноинвалиди и на военнопострадали, координира действията на организациите и осъществява международни програми; 5. ежегодно изготвя доклад за работата си и отчита дейността си пред Министерския съвет.
Области на политика
  • Здраве
  • Отбрана и сигурност
  • Транспорт и пътувания
  • Трудова заетост и социални въпроси
Секретариат
 • Дирекция "Социална политика", Министерство на отбраната
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Възраждане
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: ул.Дякон Игнатий 3
  • Пощенски код: 1000
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: (02)92 20 922