Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2044 Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

   Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура
 • На основание на:
  • Закон за общинската собственост - чл. 64, т. 2; чл. 64, т. 3; чл. 26, ал. 6, т. 1; чл. 26, ал. 6, т. 2
  • Закон за опазване на земеделските земи - чл. 21, ал. 1
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 30, ал. 3, т. 8
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община след решение на ОбС
 • Срок за предоставяне:
  • заседание на Общински съвет
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В 14-дневен срок пред Административен съд - Монтана по реда, посочен в Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Териториално развитие и устройство,програми,проекти и хуманитарни дейности"
Адрес: обл. Монтана, общ. Вълчедръм, гр. Вълчедръм, гр.Вълчедръм, ул."България" № 18-20, п.к. 3650
Код за междуселищно избиране: 09744
Телефон за връзка: (09744)09744/2290
Адрес на електронна поща: kmet@valchedram.com
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 18:00, почивка от 12,00ч. до 14,00ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане