Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

   Кметът на общината издава разрешение за насочване на заявеното количество отпадък към съответното депо на територията на общината.
 • На основание на:
  • Закон за управление на отпадъците - чл. 19
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • За депониране и обработване на строителни отпадъци, както следва:

   1. Такса за издаване на разрешително за депониране и транспортиране на строителни отпадъци – 40 лв.;
   2. Такса за депониране и обработване на строителни отпадъци,както следва: - от общини в обхвата на Регионалнотосдружение от територията на гр. Смолян и селата –8.00 лв./тон; от територията на к.к Пампорово, Райковски ливади, Смолянски езера и Хайдушки поляни– 12.00  лв./тон; - за всички останали, извън цитираните– 15.00 лв./тон,

    Събират се допълнително такси по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците съгласно Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян - 2016 г.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Строителство, инфраструктура и околна среда"
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. България 12, п.к. 4700
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)67692
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане