Конкурси за област Ловеч

Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Ловеч / Дирекция "Бюро по труда" - Червен бряг / Отдел "Посреднически услуги"
Административна структура: Агенция по заетостта
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 23.02.2018 г. 17:30
Звено: Самостоятелни териториални звена / затвор І-ва категория - Ловеч
Административна структура: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 26.02.2018 г. 16:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Автомобилна инспекция" / Областен отдел "Автомобилна администрация" - Ловеч
Административна структура: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 28.02.2018 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна дейност"
Административна структура: Регионална дирекция по горите - Ловеч
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 07.03.2018 г. 16:00
Общо: 4