Информация за конкурс

 • Длъжност, звено, административна структура:
 • Правоотношение:
  • Служебно
 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
  • Основната цел на длъжността „младшия експерт“ в дирекцията е свързана с подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива при провеждането на националната външна политика на Република България в съответствие с приоритетите в областта на образованието и науката и изпълнението на съответните ангажименти, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

    

 • Изискана минимална степен на завършено образование:
  • Професионален бакалавър
 • Минимален професионален опит:
  • 0 година/години
 • Ранг/Специфично наименование:
  • V младши
 • Допълнителни умения и квалификации:
  •          1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

                  -   длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11

                  -   наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7

         -   минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „професионален бакалавър по …..“

                  - минимален професионален опит – не се изисква професионален опит или

                  -  минимален ранг – V младши

                2. Допълнителни изисквания:

        - Предпочитани професионални направления: Политически науки, Филология, Администрация и управление. Предпочитани специалности: международни отношения, международни икономически отношения, политология, европеистика.

   - владеене – писмено и говоримо на английски език на минимум ниво B2 по европейската квалификационна рамка. При заемане на длъжността владеенето на втори език е предимство (немски, френски или испански език). Степента на владеене на езици се удостоверява с дипломи и/или сертификати.

    

 • Минимален размер на основната заплата:
  • 1077 лв.
  * Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 • Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
  • 1
Начин за провеждане на конкурса
Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
Място и срок за подаване на документи Документи и образци за кандидатстване