Заети длъжности през 2019 г. за държавни служители по основно щатно разписание, по основание за назначаване

Дата: 14.05.2020
Данните за 2019 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация