Основна щатна численост на администрацията по устройствен правилник в края на 2018 г.

Дата: 28.05.2019
Данните за 2018 г. са попълнени и утвърдени от служители от съответната администрация