Прекратяване на СПО по всички основания от ЗДСл, 2015 г. – отговори на администрациите

Дата: 29.06.2016
Данните за 2015 г. са попълнение и утвърдени от служители от съответната администрация