Брой административни услуги, които се предоставят от администрациите, 2015 г. – отговори на администрациите

Дата: 30.06.2016
Данните за 2015 г. са попълнение и утвърдени от служители от съответната администрация