Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2115 Попълване/поправка на кадастрален план

   Попълване/поправка на кадастрален план
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 2
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсточно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административния съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В случаите когато липсва сграда на плана, то след предоставяне на 2бр. папки от лицензиран геодезист сградата/сградите се нанасят и може да се заяви актуална скица с нанесената/нанесените сграда/сгради. В случаите когато се изменят кадастрални граници се процедира съгласно чл.71 от НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ  

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Териториално устройство, строителство и екология"
Адрес: обл. Ямбол, общ. Тунджа, гр. Ямбол, гр. Ямбол, пл. "Освобождение" № 1, п.к. 8600
Код за междуселищно избиране: 046
Телефон за връзка: (046)684210, 666853
Факс: не
Адрес на електронна поща: contact@tundja.net
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Работно време с клиенти от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане