Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1971 Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост .

   Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост .
 • На основание на:
  • Закон за държавната собственост - чл. 73
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 14 - 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, гр.Варна, ул."Преслав" 26, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052/688120
Телефон за връзка: (052/688120)052/688120
Факс: (052/688120)052/632365
Адрес на електронна поща: governor@vn.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане