Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1369 Издаване на удостоверения за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационните договори

   Издаване на удостоверения за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационните договори
 • На основание на:
  • Закон за държавната собственост - чл. 78, ал. 2
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • едномесечен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • постоянен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на икономиката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Следприватизационен контрол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул."Врабча" № 23, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9701606
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане