Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 945 Предоставяне на удостоверителен документ за регистрираните в Централен депозитар компенсаторни инструменти.

   Удостоверителният документ гарантира, че кампенсаторните инструменти са регистрирани в Централен депозитар.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Приватизация
  • На основание на:
   • Закон за сделките с компенсаторни инструменти - чл. 5, ал. 1 и 3
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • едниомесечен
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • постоянен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на икономиката
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Сделки"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул."Врабча" № 23, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9701613
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане