Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2044 Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

   Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура
 • На основание на:
  • Закон за общинската собственост - чл. 64, т. 2; чл. 64, т. 3; чл. 26, ал. 6, т. 1; чл. 26, ал. 6, т. 2
  • Закон за опазване на земеделските земи - чл. 21, ал. 1
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 30, ал. 3, т. 8
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Дирекция "Финансово стопански дейности и административно обслужване"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Кресна, гр. Кресна,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: 74338887
Факс: 074338730
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от 12.00 до 13.00 - почивка
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане