Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2529 Позволително за ползване на лечебните растения

   Позволителното за ползване на лечебните растения се издава от областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 3
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • от 1 до 5 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Съобразно определения срок в издаденото Позволително
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Няма
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд Велико Търново
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Отказът да се извърши услуга може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14 – дневен срок

  • Ограничения и условности:
   • Срока на услугата тече след пълно окомплектоване на преписката

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 5000
  Код за междуселищно избиране: 062
  Телефон за връзка: (062)600 839
  Факс: (062)600 839
  Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване е с непрекъснато работно време от 9.00 до 17.30 часа
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане