Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 720 Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни проекти

   Издаване на становища по инвестиционни намерения, които са свързани с водовземане и/или ползване на воден обект, с които се кандидатства за финансиране чрез държавен бюджет, или общински бюджети, или различни европейски фондове и програми.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 1; чл. 155, ал. 2; чл. 198
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • до 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Пред Административен съд
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, р. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: 073894103, 073894108
Факс: 073894102
Адрес на електронна поща: bdblg@wabd.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:00ч. до 12:30ч.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане