Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 268 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения

   Регламентира реда и начина за издаване на здравно становище, относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения за осигуряване на радиационна защита по отношение на персонала и населението.
 • На основание на:
  • Закон за здравето - чл. 35
  • Наредба № 13 от 16.12.2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели - чл. 27, ал. 1
  • Наредба № 36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол - чл. 66
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Услугата не се предоставя от РЗИ Габрово
 • Срок за предоставяне:
  • неприложимо
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ограничения и условности:
  • Регионална здравна инспекция Габрово не предоставя тази услуга

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, гр. Габрово, ул." Райчо Каролев" № 2, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: 066 840 604
Факс: 066 840 602
Адрес на електронна поща: gabrovo@rzi-gbr.org
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Звеното за административно обслужване осигурява непрекъсваем процес на обслужване на гражданите.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане