Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2501 Издаване на удостоверение за вписване и заверка на складов регистър на публичен склад за нефт и нефтопродукти

   При заверяване на складов регистър на публичен склад за нефт и нефтопродукти по реда на Наредба №3 от 16.07.1999 г. за складовия регистър при публичен склад (обн. ДВ бр. 66 от 23 юли 1999 г.) във връзка с чл. 574, ал. 2 от Търговския закон, се издава удостоверение за вписване и заверка на складов регистър на публичен склад, което се изисква при регистрацията на склада по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
 • На основание на:
  • Търговски закон - чл. 574, ал. 2
  • Наредба № 3 от 16.07.1999 г. за складовия регистър при публичен склад - чл. 4
  • Закон за запасите от нефт и нефтопродукти - чл. 38, ал. 2, т. 8
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 дни от заявяването на услугата
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата се извършват по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 • Ограничения и условности:
  • Условие за издаване на удостоверението е да е извършено вписването и заверката на складовия регистър при публичен склад във водената нарочна книга по чл. 4 от Наредба №3/16.07.1999 год. за складовия регистър при публичен склад на министъра на правосъдието.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Финансово-счетоводна и стопанска дейност"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-492, (02)9237-485
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е стандартно.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане