Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2471 Заверка на складов регистър при публичен склад

   Съдържанието, воденето и съхраняването на складовия регистър, който се води при всеки публичен склад , е уредено с Наредба №3 от 16.07.1999 г. за складовия регистър при публичен склад (обн. ДВ бр. 66 от 23 юли 1999 г.) във връзка с чл. 574, ал. 2 от Търговския закон. Складовият регистър е книга, номерирана, прошнурована и заверена в Министерството на правосъдието. Заверяването на складовия регистър се извършва от определено със заповед на министъра на правосъдието длъжностно лице и обхваща подписването и полагането на печат на последната страница на всеки том с отбелязване броя на страниците. Във водената нарочна книга по чл. 4 от Наредба № 3/16.07.1999 г. се вписват данните по регистрацията на търговеца-влогоприемател, датата на заверяването на складовия регистър и броят на заверените страници на предоставения за заверка складов регистър.
 • На основание на:
  • Търговски закон - чл. 574, ал. 2
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 дни от заявяването на услугата
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на правосъдието
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата се извършват по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Финансово-счетоводна и стопанска дейност"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-492, (02)9237-485
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е стандартно.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане