Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2262 Даване на писмена справка без удостоверяване за вписванията по партидата на определено лице или по определена сделка

   Даване на писмена справка без удостоверяване за вписванията по партидата на определено лице или по определена сделка
 • На основание на:
  • Закон за особените залози - чл. 24, ал. 1
  • Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието - чл. 21, ал. 2, изр. 2-ро, втора хипотеза
 • Срок за предоставяне:
  • До 7 дни от датата на подаване на заявлението за издаване на писмена справка по партида/сделка.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Предоставеното удостоверение е валидно към момента на издаването му.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на правосъдието
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на правосъдието
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът да се издаде писмена справка по партида/сделка подлежи на обжалване по общия ред.

 • Ограничения и условности:
  • Централния регистър на особените залози е публичен регистър. Всеки може да иска извършване на справка или издаване на удостоверение за липсата или за наличието на вписано обстоятелство и за документите, въз основа на които са извършени вписванията.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Централна регистърна служба и местни регистърни бюра"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-528, (02)9237-526, 9237-459
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията e стандартно. Приемното време за граждани е съобразено с нуждите на потребителите, ползващи предоставяните административни услуги - всеки работен ден от 09,30 часа до 12,00 часа и от 13,30 часа до 16,00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Финансово-счетоводна и стопанска дейност"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-492, (02)9237-485
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е стандартно.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане