Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1878 Издаване на удостоверение за вписванията по партидата на определено лице в качеството му на залогодател,купувач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената,ползвател по договор за лизинг,лице,спрямо което е наложен запо

   Издаване на удостоверение за вписванията по партидата на определено лице в качеството му на залогодател,купувач по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената,ползвател по договор за лизинг,лице,спрямо което е наложен запо
 • На основание на:
  • Закон за особените залози - чл. 24, ал. 1; чл. 35
  • Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието - чл. 21, ал. 1, т. 1; чл. 22
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • До 7 дни от датата на подаване на заявлението за издаване на удостоверение по партида.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Предоставеното удостоверение е валидно към момента на издаването му.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на правосъдието
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на правосъдието
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът да се издаде удостоверение по партида подлежи на обжалване по общия ред.

 • Ограничения и условности:
  • Централния регистър на особените залози е публичен регистър. Всеки може да иска извършване на справка или издаване на удостоверение за липсата или за наличието на вписано обстоятелство и за документите, въз основа на които са извършени вписванията.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Централна регистърна служба и местни регистърни бюра"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-528, (02)9237-526, 9237-459
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията e стандартно. Приемното време за граждани е съобразено с нуждите на потребителите, ползващи предоставяните административни услуги - всеки работен ден от 09,30 часа до 12,00 часа и от 13,30 часа до 16,00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Финансово-счетоводна и стопанска дейност"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-492, (02)9237-485
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е стандартно.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане