Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2283 Даване на устна справка за вписванията по партидата на определено лице или по определена сделка

   Предоставяне на информация от регистъра на особените залози за вписванията по партидата на определено лице или по определена сделка
 • На основание на:
  • Закон за особените залози - чл. 24, ал. 1
  • Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието - чл. 21, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • Незабавно при присъствено заявяване на услугата.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Предоставената информация е валидна към момента на извършване на устната справка.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на правосъдието
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на правосъдието
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът да се извърши справка подлежи на обжалване по общия ред.

 • Ограничения и условности:
  • Централния регистър на особените залози е публичен регистър. Всеки може да иска извършване на справка или издаване на удостоверение за липсата или за наличието на вписано обстоятелство и за документите, въз основа на които са извършени вписванията.

   Заявлението за предоставяне на устна справка се подава лично от заявителя в което и да е от местните регистърни бюра на ЦРОЗ в страната или в Централната регистърна служба в гр. София.

   Устната справка се предоставя присъствено на заявителя и съдържа информация за наличието или липсата на вписвания по партидата на лицето (има вписвания/няма вписвания) или информация за наличието или липсата на вписано обстоятелство по партидата на лицето.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Централна регистърна служба и местни регистърни бюра"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-528, (02)9237-526, 9237-459
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията e стандартно. Приемното време за граждани е съобразено с нуждите на потребителите, ползващи предоставяните административни услуги - всеки работен ден от 09,30 часа до 12,00 часа и от 13,30 часа до 16,00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане