Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 348 Вписване на промени във вписани обстоятелства относно залог в полза на облигационерите от емисия ипотечни облигации

   Вписване на промени във вписани в регистъра на особените залози обстоятелства относно залог в полза на облигационерите от емисия ипотечни облигации
 • На основание на:
  • Закон за особените залози - чл. 26, ал. 2
  • Закон за ипотечните облигации - чл. 8, ал. 2 и 3
  • Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието - чл. 9а, ал. 3
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • Искането за вписване се разглежда незабавно.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на правосъдието
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на правосъдието
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Вписването може да бъде отказано само ако искането няма необходимото съдържание или не е внесена определената държавна такса, като едновременно с това отказът се съобщава на заявителя срещу подпис върху заявлението или с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Отказът да бъде извършено вписването подлежи на обжалване по административен ред пред министъра на правосъдието. Заявителят може незабавно да обжалва отказа и допълнително да изложи съображенията си в седемдневния срок за обжалване.

   Отказът на министъра на правосъдието подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Ограничения и условности:
  • Заявлението за вписване на промени във вписани обстоятелства относно залог в полза на облигационерите от емисия ипотечни облигации се придружава с писмено съгласие на лицата, представляващи банката издател, със заверка на подписите от нотариус.

   Вписване на договор за особен залог може да се заяви от длъжника, залогодателя, съответно от заложния кредитор (чл. 27, ал. 3 от Закона за особените залози) или друго лице в предвидените по закон случаи. Вписването и заличаването се заявяват лично от законния представител или от адвокат с изрично пълномощно за извършване на съответното вписване или заличаване (чл. 27, ал. 7 от Закона за особените залози). За изрично пълномощно се приема пълномощно, с което лицето е упълномощено да извърши съответното действие пред регистъра.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Централна регистърна служба и местни регистърни бюра"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-528, (02)9237-526, 9237-459
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията e стандартно. Приемното време за граждани е съобразено с нуждите на потребителите, ползващи предоставяните административни услуги - всеки работен ден от 09,30 часа до 12,00 часа и от 13,30 часа до 16,00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел "Финансово-счетоводна и стопанска дейност"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул."Аксаков"№5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9237-492, (02)9237-485
Факс: (02)9872881
Адрес на електронна поща: croz@justice.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е стандартно.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане