Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

   Комплексен проект за инвестиционна инициатива се одобрява от областния управител - за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение.Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж по мотивирано искане на възложителя.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 150, ал. 1; чл. 145, ал. 1; чл. 148, ал. 3
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 3 месеца, след подаването на окомплектована преписка
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд по местонахождение на имота
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Съгласно чл. 150, ал. 8 от ЗУТ, заповедта на Областния управител, с която се одобряват частите на компексния проект и разрешението за строеж, в случая на чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, се съобщава чрез обнародване в "Държавен вестник" и може да бъде обжалвана в 30-дневен срок от обнародването й.

   В случаите на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ за линейните обекти на техническата инфраструктура съставните части на комплексния проект се одобряват и съобщават едновременно. Срокът по чл. 145, ал. 4 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж, започва да тече след прищключването на отчуждителните производства или уреждане на други отношения, свързани със собствеността. В този случай разрешението за строеж се съобщава само по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, гр. Хасково, пл. "Свобода" № 5, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)038608011
Факс: 038608050
Адрес на електронна поща: oblast@hs.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, Период на задължително присъствие на служителите от 10,00 до 16,00 часа с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане