Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

   Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1 и 3, чл.4
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дневен срок от получаване на искането
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 30 дневен срок на достъп до поисканата обществена информация, считано от датата на получаване от заявителя на решението за предоставения достъп.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Решение за достъп до обществена информация се обжалва в 14-дневен срок от датата на съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Ограничения и условности:
  • Заявлението се оставя без разглеждане в следните случаи:
   1. Когато е в писмена форма и в него не се съдържат следните данни: 
   - трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
   - точен и пълен адрес за кореспонденция - град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент ;
   - описание на исканата информация или документи
   2. Когато в 30 дневен срок от получаване на уведомлението, в деловодството на Община Разград не постъпи писменото уточняване на предмета на исканата обществена информация, обективирано на хартиен носител и подписано от заявителя. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Звено ,,АДС, деловодство и архив"
Адрес: обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, бул. Бели лом 37 А, п.к. 7200
Код за междуселищно избиране: 084
Телефон за връзка: (084)618 213, (084)618 215
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12.00 часа до 13.00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане