Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1976 Презаверяване на разрешение за строеж

   Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж, което се извършва от органа, който го е издал, в 14-дневен срок от подаване на заявлението. Презаверяване на разрешението за строеж може да бъде поискано от възложителя на строежа в тримесечен срок от изтичането на съответния срок. Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж – за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа, чрез вписване върху всички екземпляри на издаденото разрешение за строеж.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4
   • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 29, ал. 4
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • до 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Презаверяването на разрешението на строеж е еднократна услуга при условията и сроковете на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Презавереното разрешение за строеж губи правно действие, след изтичането на срока, за който е презаверено, ако не е започната или не е завършено строителството - чл. 153, ал. 9 от ЗУТ.

    Отказът за презаверка на разрешението за строеж се съобщава по реда на АПК на заинтересованите лица - чл. 149, ал. 2 от ЗУТ и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването..

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
  Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, гр. Хасково, пл. "Свобода" № 5, п.к. 6300
  Код за междуселищно избиране: 038
  Телефон за връзка: (038)038608011
  Факс: 038608050
  Адрес на електронна поща: oblast@hs.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, Период на задължително присъствие на служителите от 10,00 до 16,00 часа с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане