Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1971 Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост .

   Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост .
 • На основание на:
  • Закон за държавната собственост - чл. 73
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • от 14 – 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът не подлежи на обжалване - вътрешнослужебен акт. Защита срещу отказа на Областния управител заинтересованите лица могат да упражнят по общия исков ред /чл.113 от ППЗДС/ - чрез предядяване на устянаветулун иск по чл. 97 от ГПК, който може д бъде обективно съединен с ревандикационен иск по чл. 108 от Закона за собствеността.

 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Държавна собственост и регионално развитие"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. Никола Мушанов 1, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: +359 32
Телефон за връзка: (+359 32)605535
Факс: (+359 32)627104
Адрес на електронна поща: dsrr@pd.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на отдела
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане