Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 720 Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни проекти

   Издаване на становища по инвестиционни намерения, които са свързани с водовземане и/или ползване на воден обект, с които се кандидатства за финансиране чрез държавен бюджет, или общински бюджети, или различни европейски фондове и програми.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 1; чл. 155, ал. 2; чл. 198
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дневен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на околната среда и водите
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/60 47 20
Факс: 032/60 47 21
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на звеното за административно обслужване е без прекъсване за обедна почивка
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане