Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 929 Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост

   Издаване на становища за инвестиционни намерения за обекти граничещи с водни обекти публична държавна собственост
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 2
  • Закон за устройство на територията - чл. 6, ал. 4
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дневен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ограничения и условности:
  • Отказ за съгласуване на инвестиционно намерение при несъвместимост с изискванията на нормативната уредба свързана с водите

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/60 47 20
Факс: 032/60 47 21
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на звеното за административно обслужване е без прекъсване за обедна почивка
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане