Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

   Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - §. 3
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • от 7 до 30 дни съгласно чл. 57 от Административнопроцесуалния кодекс
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред в 14-дневен срок от съобщаването й.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. Търговска № 43, п.к. 5500
Код за междуселищно избиране: 068
Телефон за връзка: 068 600 180, 068 600 003
Факс: 068 600 174
Адрес на електронна поща: governor@lovech.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на работещите в Областна администрация Ловеч е 8 часа дневно от 09,00 ч. до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути от 12,00ч. до 12,30 ч. Центъра за административно обслужване на Областна админстрация Ловеч е с работно време от 09,00 ч. до 17,30 ч., без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане