Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1662 Определяне на санитарно-охранителни зони около съоръжения за питейно-битово водоснабдяване

   Определяне на санитарно-охранителни зони около съоръжения за питейно-битово водоснабдяване
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 48, ал. 1, т. 5; чл. 155, ал. 1, т. 12
 • Срок за предоставяне:
  • безрочен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заявление

   На основание чл.38, ал. от Наредба № 3, собственикът или водоползвателят на водоснабдителната система или съоръжение подава Заявление, към което се прилага проект за СОЗ. За питейно-битово водонабдяване от повърхностни води проекта се разработва съгласно чл.27, а за водоснабдяване от подземни води – съгласно чл.32 от Наредба № 3.

   Заявлението се подава до Директора на БД, на чиято територия е разположена СОЗ - в случаите по чл.37, т.1 или до Министъра на околната среда и водите - в случаите по чл.37, т.2 и т.3.

   Съгласно чл.38, ал.3 Министъра на околната среда и водите изпраща заявлението и проекта за СОЗ на Директора на съответната басейнова дирекция.

   На основание чл. 39, ал.1, т.1 Директорът на Басейнова дирекция изпраща проекта за СОЗ за становище на компетентните регионални органи на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите.

    Директорът на Басейнова дирекция уведомява кметовете на общините, на територията на които се разполага СОЗ, за времето и мястото за запознаване на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителните режими в пояс II и III, и за срока за представяне на писмени становища и възражения.

   На основание чл.40, ал.1 при наличие на противоречиви предложения и възражения проекта за СОЗ се разглежда от:

   - басейновия съвет в случаите по чл.37, т.1;

   - висшия консултативен съвет по водите в случаите по чл.37, т.2 и т.3.

   Учредяване на СОЗ

   Заповедта за учредяване на СОЗ се издава от Директора на Басейнова дирекция.

   В едномесечен срок от получаването на акта границите на поясите на зоната се обозначават върху кадастралните карти и плановете за земеразделяне и се отбелязват в документите за собственост.

   В срок до една година от учредяването на СОЗ се възлага актуализация на териториално-устройствения план, обхващащ територията на СОЗ - областната или общинска администрация издават акт за преучредяване на земята в пояс I в държавна общинска собственост или публична общинска собственост. Директорът на Басейнова дирекция назначава комисия за приемане на изпълнението на СОЗ. Комисията включва представители на Басейновите дирекции, общините, компетентните регионални органи на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите.

   На основание чл.42 собствениците на имоти, попадащи в границите на СОЗ, са длъжни при искане за ползване на земята за дейности,ограничени или ограничени при доказана необходимост съгласно приложения № 1 и 2 на Наредба № 3, да декларират, че имотът им е обременен с тежести по тази наредба. Съгласно чл.33 от Наредба № 3 при изменение на разрешителното за водоползване или на концесионния договор, свързани с промяна на експлоатационните параметри на водоизточника, се извършва задължителна актуализация на СОЗ.

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Планове и разрешителни"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна,
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 631 447
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време: Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане