Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

   Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
 • На основание на:
  • Закон за държавната собственост - чл. 80, ал. 1; чл. 80, ал. 2
 • Срок за предоставяне:
  • 3 месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Няма предвиден срок – до датата на изпълнение на заповедта
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • няма
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд - Велико Търново
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок

   Заповедта на областния управител за изземването на имота подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 80, ал. 3 от ЗДС

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Административно обслужване
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, Велико Търново, пл. "Център" № 2, п.к. 5000
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)600 839
Факс: (062)600 839
Адрес на електронна поща: governor.veliko.tarnovo@gmail.com
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато работно време от 9.00 до 17.30 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане