Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 305 Поддържане на регистрите на издадените разрешителни от басейнови дирекции

   Поддържане на регистрите на издадените по Закона за водите разрешителни от басейновите дирекции и публикуването им в интернет страниците на басейновите дирекции
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 184, ал. 1; чл. 182, ал. 1, т. 1
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • постоянен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна,
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 631 447
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане