Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1662 Определяне на санитарно-охранителни зони около съоръжения за питейно-битово водоснабдяване

   Определяне на санитарно-охранителни зони около съоръжения за питейно-битово водоснабдяване
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 48, ал. 1, т. 5; чл. 155, ал. 1, т. 12
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • нямаме нормативно определен срок за услугата
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Директор
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В Административен съд в 14 дневен срок

 • Ограничения и условности:
  • Възможно е прекратяване на процедурата при:

   - при отказ за издаване на разрешително за водовземане от Директора на ИБР

   - при наличие на отрицателни становища по преписката от съгласувателните институции, работещи с други закони имащи отношение към процедурата, когато забележките не се отстраняват от инвеститора

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/60 47 20
Факс: 032/60 47 21
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на звеното за административно обслужване е без прекъсване за обедна почивка
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане