Информация за предоставяне на услуга

 
  • Услуга:
    • 720 Издаване на становище по проекти, свързани с използване на води и водни обекти, кандидатстващи за финансиране по различни проекти

      Издаване на становища по инвестиционни намерения, които са свързани с водовземане и/или ползване на воден обект, с които се кандидатства за финансиране чрез държавен бюджет, или общински бюджети, или различни европейски фондове и програми.
  • На основание на:
    • Закон за водите - чл. 155, ал. 1; чл. 155, ал. 2; чл. 198
  • Орган по предоставянето на административната услуга:
    • Директор
  • Срок за предоставяне:
    • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    • Министър на околната среда и водите
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Факс: (064)803342
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.org
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 ч. дневно и 40 ч. седмично, с променливи граници от 07:30 до 18:30 ч., със задължително присъствие в периода от 10:00 до 16:00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12:00 и 14:00 ч. Административното обслужване на физ. и юр. лица се извършва на принципа "едно гише" всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. При необходимост работното време може да бъде удължено, но с не повече от два часа.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане