Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

   Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
 • На основание на:
  • Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • веднага
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Служители в кметства
Адрес: обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, Съобразно адресите на съответните кметства, п.к. 4230
Код за междуселищно избиране: 0331
Телефон за връзка: 0331 20250
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, с прекъсване от 12,30 до 13,30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане