Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 519 Издаване на разрешително за поддържане проводимостта на некоригирани речни корита

   Издаване на разрешително за поддържане проводимостта на некоригирани речни корита
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 10; чл. 52, ал. 1, т. 4
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • до 3 месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до 20 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на околната среда и водите или Административен съд Плевен
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В 14-дневен срок от съобщаването на услугата, чрез Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд гр. Плевен.

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Факс: (064)803342
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.org
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 ч. дневно и 40 ч. седмично, с променливи граници от 07:30 до 18:30 ч., със задължително присъствие в периода от 10:00 до 16:00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12:00 и 14:00 ч. Административното обслужване на физ. и юр. лица се извършва на принципа "едно гише" всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. При необходимост работното време може да бъде удължено, но с не повече от два часа.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане