Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1139 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти

   Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 4; чл. 52, ал. 1, т. 4
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 3 месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • срока на действащия ПУРБ, а в случаите по чл.140 от ЗВ - срока на изпълнение на договора
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на околната среда и водите или Административен съд Плевен
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В 14-дневен срок от съобщаването на услугата, чрез Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд гр. Плевен.

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Факс: (064)803342
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.org
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 ч. дневно и 40 ч. седмично, с променливи граници от 07:30 до 18:30 ч., със задължително присъствие в периода от 10:00 до 16:00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12:00 и 14:00 ч. Административното обслужване на физ. и юр. лица се извършва на принципа "едно гише" всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. При необходимост работното време може да бъде удължено, но с не повече от два часа.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане