Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2030 Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция "Земеделие"

   Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция "Земеделие"
 • На основание на:
  • Наредба № 3, на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа (обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г.) за създаване и поддържане на регистъра на земеделските производители - чл. 8, ал. 6, т. 2, във връзка с; чл. 3
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 1 година
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Строителство, благоустройство, строителен контрол и екология"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, пл."акад.Н.Хайтов" 9, п.к. 4230
Код за междуселищно избиране: 0331
Телефон за връзка: 0331 20238
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, с прекъсване от 12,30 до 13,30 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане